SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE KATILIM PAYI

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE KATILIM PAYI ALINIR

Katılım payı; sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade eder.

AİLE HEKİMLERİNDE SAĞLIK KATKI PAYI YOK

Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş  aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı alınır.

 1.  Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar,
 2.  Vücut dışı protez ve ortezler,
 3.  Yardımcı üreme yöntemi tedavileri.

KATILIM PAYI TAHSİLATI

 1.   Katılım payları Kurumla sözleşmeli eczanelerce,
 2.   Kurumla sözleşmeli optisyenlik müessesesi tarafından,

kişilerden tahsil edilir.

YEŞİL KARTLILARDA GERİ ÖDEME VAR

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca kendilerine geri ödenir.

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı

1) Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında..……5 (beş) TL
 2. b) Özel sağlık hizmeti sunucularında ………….………………..……12 (oniki) TL

2) İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı;

 1. a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,
 2. b) Diğer kişiler için eczanelerce kişilerden, SGK’la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eczanelerle sözleşme yapılıncaya kadar SGK’la protokol/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden,

tahsil edilir.

3) Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı;

 1. a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,
 2. b) Diğer kişiler için ayakta hekim ve dişhekimi muayenesi katılım payı sağlık hizmeti sunucusunca, “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı ise eczanelerce kişilerden,

tahsil edilir.

4) Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonucunda oluşan ve eczanelerce kişilerden tahsil edileceği belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları kişilerin reçete ile eczaneye ilk müracaatında kişilerden tahsil edilir

5) SUT’un 1.7.1 maddesinde belirtilen durumlarda muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için; resmi ve özel sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payı sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden tahsil edilir.

6) Bu maddede yer alan genel hükümler saklı kalmak kaydıyla; birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna yapılan başvurularda bu maddede belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 (beş) TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 (beş) TL’lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilir.

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı

1) Kurumca bedeli karşılanan ilaçlar için Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden %10, diğer kişilerden %20 oranında katılım payı alınır.

2) Ayrıca her bir reçete için;

 1. a) 3 kutuya kadar (üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için……….3 (üç) TL,
 2. b) 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için……….……..1 (bir) TL,

olmak üzere katılım payı alınır.

 1. c) Enjektabl formlar ile serum, beslenme ürünleri ve majistraller için kutu sayısına bakılmaksızın her bir kalem 1 kutu olarak değerlendirilir.

3) Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla Kurumun resmi internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayınlanan “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde (EK-4/D) yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlar için bu maddede belirtilen katılım payları uygulanmaz ve kutu/kalem hesabında dikkate alınmaz.

4) Bu maddede tanımlanan ilaçlar için katılım payları;

 1. a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle,
 2. b) Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden,
 3. c) Yurt dışından temin edilen ilaçlar için; ilaçları temin eden kuruluş tarafından kişilerden, şahıslar tarafından temin edilmesi halinde Kurum tarafından kişilerden,

tahsil edilir.

Vedat İlki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir