Yıllık İzin Ücreti Hesaplama

4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesinin birinci fıkrasına göre, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretinin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir. Bu ücrete kullanılmayan yıllık izin ücreti adı verilir.
Kullanmaya hak kazanılan fakat kullanılmayan yıllık izin gün sayısı, çalışanın iş akdinin feshedildiği tarihteki günlük brüt ücreti ile çarpılarak brüt yıllık izin ücreti hesaplanır. Daha sonra bu brüt yıllık izin ücretinden bazı kesintiler yapılarak çalışanın eline geçecek net yıllık izin ücreti elde edilir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar yıllık izin sürelerini kullanmak zorunda olduğundan devlet memurları için yıllık izin ücreti hesaplanmaz.
Hizmet akdinin feshi halinde, sigortalıların hak kazanıp da kullanmadıkları yıllık izin sürelerine ait ücretlerinin akdin feshedildiği tarihte hak kazanmış oldukları dikkate alınarak, bu ücretler akdin feshedildiği ayın kazancına dahil edilecektir.
Brüt yıllık izin ücretinden gelir vergisi, damga vergisi ve SGK kesintileri yapılarak çalışanın eline geçecek net yıllık izin ücreti elde edilir.
2013 yılından itibaren damga vergisi oranı brüt yıllık izin ücretinin %0.759`dur.
Gelir vergisi oranı, ilgili çalışanın cari aya devreden kümülatif gelir vergisi matrahına denk gelen gelir vergisi dilimine belirlenmektedir. Gelir vergisi dilimleri her yıl güncellenmektedir.
Brüt yıllık izin ücreti üzerinden %15 SGK primi (işçi ve işveren payı toplamı) kesintisi yapılmaktadır.