Ev kadınlarına ödenecek bedeller üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılır mı?

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın ev kadınlarının kendi ürettikleri el örgüsü ürünlerinin belediyece alınmasına ilişkin özelgesi şöyle;

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Gelir Kanunları   Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11355271-120[94-2015/10]-30966

23/07/2015

Konu

:

Ev Kadınlarının kendi ürettikleri el örgüsü   ürünlerinin belediyece alınması

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Belediyeniz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce ev kadınlarının kendi ürettikleri el örgüsü ürünlerini gider makbuzu düzenleyerek satın almak istediği belirterek, ev kadınlarına ödenecek bedeller üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.

Aynı maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde, “Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu  ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.” hükmü yer almakta olup, maddenin mülga ikinci fıkrasından sonra gelen üçüncü fıkrasında, ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanların esnaf muaflığından faydalanamayacakları açıklanmış, son fıkrasında da “Bu muaflığın Gelir Vergisi Kanununun  94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.” denilmiştir.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş, anılan fıkranın 13 numaralı bendinde, esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;

a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2

…             oranında gelir vergisi tevkifatı uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, Belediyeniz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce; Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 6 numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan ev kadınlarının kendi ürettikleri el örgüsü ürünlerin alınması karşılığında, gider pusulası düzenlemek suretiyle yapılacak ödemeler üzerinden, aynı Kanunun  94 üncü maddenin 13 numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca %2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Ancak, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılması halinde esnaf muaflığından faydalanamayacakları tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

Muhasebe Network

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir