Emekli doktor, aile hekimi olarak çalışmaya devam ederse aylığı kesilir mi?

Ali Bey, 15.04.1982 ila 28.05.2005 yılları arasında, doktorluk mesleğinden dolayı vergi kaydına binaen Bağ-Kur’lu oldum ve davalı Kurum’dan 01.09.2004 yılından itibaren Bağ-Kur yaşlılık aylığı almaya başladım.
Yaşlılık aylığı almaktayken, 09.10.2011’de Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi imzalayarak 09.11.2011’de Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak göreve başladım.  05.12.2012 tarihinde aldığım Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yazısına kadar emekli maaşımı, herhangi bir ihtilaf olmadan aldım ve emekli olup da çalıştığım için de hakkımda yüzde 31 Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesildi. Aile hekimliği bordromda SGDP kesildiği görülmektedir. Böylece SGK aile hekimi olarak çalıştığımı ve yaşlılık aylığı aldığımı bilmektedir.
FAİZİYLE GERİ İSTİYOR
Fakat Kurum, bir yıl sonra gönderdiği borç bildirim belgesi ile çekmiş olduğum aylıkları yersiz ödeme olarak nitelendirmiş ve bu döneme ait aylık toplamını yasal faiziyle birlikte 5510 sayılı Yasa’nın 96’ncı maddesine göre talep etmiştir. Kurum’dan gelen borç yazısına derhal itiraz ettim. SGK, benden bir yıl boyunca hem SGDP tahsil etmiş hem de emekli olup da aile hekimi olarak çalıştığımı bilmiyormuş gibi baştan itibaren ödediği aylıkları yasal faiziyle geri talep etmiştir. Ben, büyük bir haksızlığa uğradığımı düşünüyorum.  Ancak bu olayda haklılık payım nedir? SGK’nın hatası nedir? Dava açmam gerekirse hangi yasa maddelerine dayanacağım ve örnek Yargıtay kararı mevcut mudur? (İsmi Saklı)
Sayın okurum, siz bu konuda yasal olarak haklısınız ve SGK tarafından zarara uğratılmışsınız. Emekli aylıklarınızın,  emekli olduktan sonra aile hekimi olarak çalışmaya devam ettiğinizden,  SGK tarafından SGDP kesilerek ödenmeye devam edilmesi gerekir. Sizin durumunuzda başta yapılan uygulama doğru iken, SGK’nın bir yıl sonra aylığı baştan itibaren tamamen kesip, ödenenleri de yasal faiziyle topluca talep etmesi haksız bir işlemdir. Sizde aşağıda belirttiğim ilgili yasa maddeleri ve Yargıtay kararı gereğince SGK’ya başvurabilirsiniz. Olumsuz cevap alırsanız dava yoluna gidebilirsiniz.
Yasal dayanağınız ise şu Kanunlar olacaktır:
– 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinde,  21.01.2010 kabul tarihli 5947 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle, 1. Fıkraya “yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Sağlık Bakanlığı’nın tabip ve uzman tabip kadrolarına” ibaresi eklenmiştir. İlgili Kanun maddesi, Sağlık Bakanlığı’nın tabip ve uzman tabip kadrolarına atananları, aylığı kesilecek kişilerden çıkarmıştır. Böylece siz de Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirildiğinizden aylıklarınızın kesilmemesi gerekir.
YASALAR ÇOK AÇIK
– Ayrıca 5258 Sayılı Yasa’nın 3’üncü maddesi gereği Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirildiğinizden yaşlılık aylığınızın kesilmemesi gerekirdi.
– “5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkındaki Kanun’un Personelin Statüsü ve Malî Haklar bölümündeki 3‘üncü maddede Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakatı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye yetkilidir.”
5258 Sayılı Yasa’nın 3’üncü maddesi 6’ncı fıkrası gereği de yaşlılık aylığınızın kesilmemesi gerekirdi. Zira Yasa’da şöyle denilmektedir: “Sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanların, daha önce bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilişkileri aynı şekilde devam ettirilir. Ancak her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları bu fıkrada belirtilen ücretlerden kesilerek ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna aktarılır.”DÜZENLEME 2010 YILINDA YAPILMIŞ

5947 Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18’inci maddesine göre 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına “yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Sağlık Bakanlığı’nın tabip ve uzman tabip kadrolarına” ibaresi eklenmiştir.
İlgili yasa maddelerinden de görüleceği üzere, Sağlık Bakanlığı’nın tabip ve uzman tabip kadrolarına atananları, emekli aylığı kesilecek kişilerden hariç tutan düzenleme 2010 yılında yürürlüğe girmiştir.
Dava konunuzla birebir örtüşen ve Yargıtay aşamasında kuşkuya yer vermeyecek tarzda olumlu karar çıkan tıpkı sizin durumunuzda olan bir örnek de bulunmaktadır.
Ali Tezel

Muhasebe Network

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir