E-tebligat adresi aldınız mı ?

27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 456 sayılı VUK Genel Tebliği bütün mükelleflerin elektronik tebligat adresi almalarını emretmiş ve elektronik tebligat uygulamasına 01.01.2016 tarihinde başlanacağını belirtmiştir.
Önümüzde 2,5 aylık bir süre kaldığından konuyu ele alarak açıklamalarda bulunmayı tercih ettik.
1. Elektronik tebligat 213 sayılı VUK 107/A maddesine göre tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla yapılabilir.
2. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5 (beş) inci günün sonunda yapılmış sayılır.
3. VUK 456 sayılı tebliğin amacı; vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanuna göre tebligatın elektronik ortamda nasıl yapılacağını açıklamaktadır.
4. Elektronik tebligat yapılacak kişi veya tüzel kişiler şunlardır:
a) Kurumlar vergisi mükellefleri
b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler
Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, tebliğle belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.
Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.
5. Bildirim Yükümlülüğü ve Elektronik Tebligat Adresi Edinme
5.1. Kurumlar Vergisi Mükellefleri:
Bütün mükellefler 01.01.2016 tarihine kadar e-tebligat adresi alacaklardır. Bunun için tebliğ ekindeki elektronik tebligat talep bildirimini (Ek:1) bağlı oldukları vergi dairesine kanuni temsilci veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetkili kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir.
Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Böylece bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.
5.2. Gelir Vergisi Mükellefleri:
Gelir Vergisi mükellefleri de 01.01.2016 tarihine kadar tebliğ ekindeki elektronik tebligat talep bildirimini (Ek:2) bizzat, kendi vergi dairelerine vereceklerdir.
İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.
Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir.
5.3. İsteğe Bağlı Olarak Elektronik Tebligat Yapılmasını Talep Edenler:
Zorunluluk kapsamına girmeyen ancak isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller tebliğin (5.1) bölümünde açıklandığı şekilde katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi bulunarak sistemi kullanabileceklerdir. Gerçek kişiler ise tebliğin (5.2) bölümüne göre başvurarak sistemi kullanabileceklerdir.
6.İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifresi Nasıl Teslim Alınacak?
Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. Şifre zarfının mükellefe veya yetki verilen kişiye tesliminde, “… Vergi Dairesi Başkanlığı/Müdürlüğünün… vergi kimlik numaralı mükellefi …………………ya Elektronik Tebligat Sistemi ve İnternet Vergi Dairesi işlemlerinde kullanmak için kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.” şeklinde bir “Teslim Tutanağı” tanzim edilecek ve tutanak, mükellef veya noter vekaletnamesi ile yetkilendirilmiş kişi, müdür/vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konularak imzalanacaktır. Tutanak ile Elektronik Tebligat Talep Bildiriminin birer örneği mükellefin dosyasında muhafaza edilecektir.
7) ÖNEMLİ BİR KONU:
Önceden İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu Ve Şifresi Bulunanlar Yeniden Şifre isteyecek mi?
Bunlar, EK1 formunda yer alan;“Daha önceden internet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifrem bulunması nedeniyle, şifremi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmak istiyorum.” kutucuğunu işaretlemeleri durumunda, aynı kullanıcı kodu ve şifreyi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanacaklardır.

Cevdet Akçakoca

Muhasebe Network

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir