6736 Af Yasasına göre matrah ve vergi artırımı yapacak şirketin eski ve yeni ortaklarının mali ve hukuki sorumlulukları

6736 Sayılı Yeni Mali Af Yasası hükümlerine göre matrah ve vergi artırımı yapacak şirketin eski ve yeni ortaklarının mali ve hukuki sorumlulukları.

6736 sayılı Yasa hükümlerine göre vergi ve matrah artırımı ile ilgili mad. 5 hükmü gereğince gerçek ve tüzel kişilerin 2011 ila 2015 yılları için vergi ve matrah artırımı yapılabilmektedir. Yasa hükmü gereği matrah veya vergi artırımı yapanlar açısından dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir.(Bkz: 6736 sayılı Yasa ile İlgili olarak 19.08.2016 gün ve 29806 sayılı RG’ye bakınız. )

1- Anonim veya limited şirketler açısından matrah artırımı yapılması sırasında, 31.10.2016 tarihine kadar artırımın elektronik ortamda, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmesi ve bu işlemlerin 3568 sayılı Yasa göre unvan almış meslek mensupları tarafından şifre ve parola yardımıyla gerçekleştirilmesi gerekir.

2- Matrah artırımı yapacak şirketlerin matrah artırımları mevcut yeni ortaklar tarafından veya mevcut müdür tarafından yapılması gerekir. Son yıllarda hisse devri suretiyle yeni şirket alan gerçek veya tüzel kişilerin şirketin eski ortakları dönemiyle ilgili kuşkuları var ise matrah artırımı yaparak 2011 ila 2015 yılları için geçmişi temizlemeleri yararlı olacaktır. Bu durumda matrah artımının hem kurum ve hem de KDV yönünden yapılmasında fayda olacaktır.

3- 2011 ila 2015 yılları arasında hisse devri yapılmış ise; matrah artırımı en son duruma göre şirketin müdürü tarafından bu işlemin tahakkuk ettirilmesi gerekecektir. Bu durumda eski ortakların 6183 sayılı Yasa’nın mük. Mad. 35 ve yine 6183 sayılı Yasa mad. 35 hükümleri eski ortaklara tatbik edilemez.

4- 2011 ila 2015 yılları için matrah artırımının 2016 yılı Ekim ayında şirketin yeni müdürü tarafından gerçekleştirilmesi halinde; geçmiş dönemde eğer hisse devri varsa matrah artırımından kaynaklanan borç nedeni ile eski ortakların sorumluluğu yoktur. (Bkz: Maliye Bakanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 05.04.2004 gün ve 14913 sayılı Yazıları)

5- Geçmiş yıllarda benzeri bir Af Yasası olan 4811 sayılı Vergi Barışı Yasası ile ilgili matrah artırımı nedeni ile artırımı yapan yeni ortak ve müdürler artırımdan kaynaklanan borcun muhatabı olmuşlardır. (Bkz: Maliye Bakanlığı Yazısı 05.04.2004 gün ve 14913 sayılı Yazı)

6- Matrah ve vergi artırımının 6736 sayılı Kanunun 5. Maddesine göre artırım yapılması sırasında kağıt dilekçeler yerine elektronik ortamda şirketler adına verilen şifre ve parolalar yardımıyla veya 3568 sayılı Yasaya göre unvan almış meslek mensuplarının sözleşme yaptıkları müşterileri için GİB internet sitesi üzerinden matrah artırımı yapılabilecektir.

7- Matrah artırımı 2011 ila 2015 dönemleri için tümü için yapılabileceği gibi sadece belli yıl veya yıllar tercih edilerek artırım yapılabilir. Dileyen mükellefler sadece KDV yönünden matrah artırımında bulunabilir. Dileyen mükellefler ise KDV’yi ihmal ederek salt Gelir Vergisi yönünden veya Kurumlar Vergisi yönünden artırımda bulunabilir.

8- Matrah artırımı yapan mükelleflerin ertesi yıllarda kullanabilecekleri zarar miktarı %50 olarak dikkate alınacaktır.

9- Matrah artırımı için uygulanacak vergi oranı genelde %20 olup, düzenli beyanname veren ve vergisini ödeyenler için %15 vergi oranı uygulanır.

10- Matrah ve vergi artırımı yapanların tahakkuk eden vergilerini ödememeleri halinde aylık gecikme zammı %2.80’dir.

11- Matrah artımı ile ilgili detay açıklamalar 23.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 1 seri nolu Genel Tebliğde ayrıntılı açıklanmıştır. Konuyla ilgili Ek:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 dilekçe örnekleri dikkatlice incelenmelidir.

12- Son olarak, matrah ve vergi artırımı ile ilgili olarak sahte fatura kullananlar açısından 5. Mad. hükmünden yararlanma imkanları mevcuttur. Vergi dairesinin matrah artırımı yapılmayan yıl veya dönemlerle ilgili vergi inceleme yetkisi saklıdır. Devam etmekte olan vergi incelemeleri ile ilgili 30.09.2016 tarihine kadar tamamlanması gerekir. Aksi takdirde inceleme raporları kadük olacaktır.

Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir