Şirket Yöneticilerinin Prim Borcundan Sorumluluğu

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim ve diğer alacaklarının ödenmesi konusunda kamu görevlilerinin ve şirket yetkililerinin bazı durumlarda sorumlulukları bulunmaktadır. Bu konu 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinde düzenlenmiştir.

5510 sayılı Kanunun Primlerin ödenmesi başlıklı 88 inci maddesinde; Kurumun sigorta primleri ve diğer alacaklarının haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda belirtilen sürelerde ödenmemesi halinde, kamu idarelerinin tahakkuk ve ödeme ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu belirtilmiştir.
Öte yandan aynı maddede Kurum alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç, diğer maddelerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesin de ise Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacaklarının, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla söz konusu mevzuat hükümleri doğrultusunda üst düzey şirket yöneticileri veya yetkilileri ya da kanuni temsilcileri haklı bir sebep olmaksızın Kurumun süresinde ödenmeyen alacaklarından işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen, şahsi mal varlıklarıyla sorumludurlar. Bu sorumluluk çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacaklarının tahsilinde Kurum önce şirket tüzel kişiliğine yönelebileceği gibi, doğrudan ilgili şirket yöneticisine veya yetkilisine yönelebilir. Ancak kanunlarla tahsilatı Sosyal Güvenlik Kurumuna bırakılan alacaklarda ise Kurumun önce şirket tüzel kişiliğine yönelmesi, tahsil edememesi halinde şirket yöneticisi veya yetkilisine yönelmesi gerekir.
Kurum alacakları kapsamına, sigorta primleri, idari para cezaları, gecikme zammı ve gecikme cezası, taşınır – taşınmaz gelirleri gibi Kurumun tüm alacakları girmektedir.
Şirket yöneticisi ve şirket yetkilileri kapsamına ise anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, şirketi temsil yetkisi verilmiş müdürler, limited şirketlerde ise müdürler ve şirketi temsile yetkili ortaklar girmektedir.  Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 23.03.2015 tarihli kararı da (Esas No. 2015/2568, Karar No. 2015/5319) bu doğrultudadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir