Sigortacı bilgilendirme yükümlülüğünü kalıcı veri saklayıcısıyla yerine getirebilecek

Sigortacılar, sigorta ettiren ve sigortalının fiziki olarak karşı karşıya gelmelerinin mümkün olmadığı hallerde kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla sigorta yaptıran kişiyi bilgilendirebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının “Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik“i Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü, sigorta ettirene ve sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere sözlü ve yazılı şekilde yerine getirilecek. Bilgilendirme yükümlülüğü, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce başlayacak ve sözleşmenin geçerli olduğu süre içinde devam edecek.

Tarafların, fiziki olarak karşı karşıya gelmesinin söz konusu olmadığı hallerde veya işin mahiyetinin gerektirdiği durumlarda kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bilgilendirme yapılabilecek. Kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya e-Devlet üzerinden kurulacak her türlü araç veya ortam, kalıcı veri saklayıcısı anlamına gelecek.

Sigortacı, sigorta ettirene teknik konularda yardımcı olma, sigortacılık işleminin özellikleri ve sözleşmeye konu sigorta teminatı ile sigortanın işleyişi hakkında gerekli her türlü bilgiyi sağlamanın yanı sıra sigorta ettireni yanıltıcı her türlü hal ve davranıştan kaçınacak.

Bilgilendirme yükümlülüğü gereği gibi yerine getirilmemişse sigorta ettiren sigorta sözleşmesini feshedebileceği gibi varsa uğradığı zararın tazminini de talep edebilecek. Bilgilendirme yapıldığının ispatı sigortacıya ait olacak.

Bilgilendirme metni verilecek

Sözleşme kurulmadan makul bir süre önce sigortadan faydalanacak kişilere sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren bilgilendirme metni verilecek. Bakanlık, bu metnin kapsam ve içeriğini belirlemeye yetkili olacak.

Bilgilendirmenin yazılı yapılması halinde metin en az 2 yazılı nüsha olarak düzenlenecek. Bilgilendirmenin kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yapılması halinde sigortacı, bilgilendirme metnini kaydetmekle yükümlü olacak.

Bilgilendirmenin çağrı merkezi aracılığı veya telefonla yapılması halinde sigortacı, görüşmeyi manyetik veya dijital ortamda kayıt altına alacak.

Sözleşme kurulduktan sonra sigortacı, mevzuattaki değişiklikler başta olmak üzere, iflas veya tasfiyesini, ilgili branşlarda yapılan ruhsat iptallerini, tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırıldığını ve sigorta sözleşmesinin devamı sırasında ortaya çıkabilecek, sigorta ettiren ile sigorta sözleşmesinden yararlanacak kimselerin hak, borç ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyebilecek nitelikteki her türlü değişiklik ve gelişmeyi, ilgili kişilere en geç 10 iş günü içinde bildirecek.

Bu bilgilendirme, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde basın ve yayın kuruluşları vasıtasıyla yerine getirilebilecek.

Sigortacı, kendisine yöneltilen şikayetler ile her türlü bilgi taleplerini, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde cevaplayacak. Ayrıca, şikayet ve bilgi taleplerini değerlendirip sonuçlandırmakla görevli bir şikayet birimi de kurulacak. Bu şikayet birimi, sigortacıya ulaşan tüm şikayetlere ilişkin kayıt ve istatistikleri üçer aylık dönemler itibarıyla Bakanlığa iletecek.

Sigorta ettiren, sigortalı ve lehdarların, sigortacılığa ve mevzuata ilişkin gelişmelerden sürekli olarak bilgilendirilmelerini teminen sigortacı, gerekli bilgi işlem altyapısı çalışmalarını yapmak ve bu çerçevede Bakanlıkça belirlenecek şartları yerine getirmek üzere idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Sigortacı, genel hükümler ile bilgilendirme faaliyetini etkin olarak yürütebilmek amacıyla kurumsal internet sitesi oluşturacak.

İnternet sitesi kurma ve şikayetlere dönüş yapılması dışındaki yükümlülükler sigorta acenteleri için de geçerli olacak. Ancak, sigorta şirketinin kurmuş olduğu kayıtlı veri saklayıcısı ile acentenin düzenlediği sigorta sözleşmeleri için de düzenlemenin öngördüğü biçimde bilgilendirme yapılması halinde, acentenin bilgilendirme yükümlülüğü sona erecek.

Konuya ilişkin mevcut yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir