SGK borcunu yapılandıran hacizden kurtuluyor !

SGK borç yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde kapsama giren alacaklarla ilgili hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak. Bu ödemelere isabet eden tutardaki teminatlar ise iade edilecek.

Zor durumda olan işverenler ile özellikle esnaf ve sanatkarlarla gelir testi kapsamında olanların, daha önce borçlarını yapılandırdığı halde ödeme imkanı olmayan, taksitlendirmesi bozulanlar ile diğer borçluların rahatlatılması, kurumun alacaklarını tahsil etmesi, yatırımların ve istihdamın artırılması, üretimin teşvik edilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve ülkemizin cazip bir yatırım merkezi haline getirilmesi amacıyla SGK borçlarının yapılandırılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

Bu uygulamadan yararlananlar aynı zamanda belirli koşullarda SGK’nın hacizinden kurtulma fırsatı da yakalıyor.

SGK borç yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde kapsama giren alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, söz konusu ödemelere isabet eden tutardaki teminatlar ise iade edilecek. Bu bağlamda, kapsama giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlular hakkındaki hak ve alacak hacizleri ile taşınır ve taşınmaz mal hacizleri hakkında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacak.

HAK VE ALACAK HACİZLERİ

SGK’ya olan borçlarından dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir, kira, mevduat, istihkak, hakediş vb.) haciz konulmuş olan borçluların söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar üzerine konulan hacizler;

  • Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde borcun tamamının ödenmesinin
  • Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin ödenmesinin ardın-dan ödemeler nispetinde kaldırılacak. Bu şekilde haciz kaldırmalarda ilk taksidin ödendiği tarihe kadar haczedilmiş paraların kurum hesaplarına aktarılması sağlanacak.
  • Hak ve alacaklar üzerine konulmuş olan hacizlerin kaldırılmasından önce üçüncü kişiler tarafından kurum hesaplarına yatırılan paralar
  • Borç yapılandırma kanunun yürürlük tarihinden önce yatırılmış ise cari usul ve esaslara göre
  • Borç yapılandırma kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında yatırılmış ise peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsup edilecek. Borç yapılandırma kanunun yürürlük tarihinden önce haczedilip bu tarihten sonra SGK hesaplarına aktarılan tutarın yapılandırılan alacak tutarından fazla olması halinde söz konusu paralar varsa kapsama girmeyen diğer alacaklara mahsup edilecek. Kapsama girmeyen borcun bulunmaması halinde ise iade edilecek. Ayrıca, borç yapılandırma kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında gerek borçlularca gerekse üçüncü kişilerce icra takip dosyasına yapılan her türlü cebri tahsilatlar peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsup edilecek.

TAŞINIR VE TAŞINMAZLAR

SGK alacaklarından dolayı daha önce taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz tatbik edilmiş ise hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması şartıyla haczin devam edeceği malın değerinin en az yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafından yazılı olarak talep edilmesi kaydıyla daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış teminatlar ise iade edilecek. Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler;

  • Başvurusu sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan borcun tamamının ödenmesinin ardından
  • Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar hacizler baki kalmak kaydıyla kaldırılacak.

HACİZLİ MALLAR TEMİNAT OLUYOR

Borçlunun malları üzerine daha önce haciz uygulanmış ise hacizli mallar teminat yerine geçeceğinden borçlunun teminat değişikliğini talep etmesi halinde değişiklik tarihine kadar aksatılan taksitler ile cari ay primlerinin ödenmiş olması ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun bulunmaması ya da yapılandırma dışında olan borcun da tecil ve taksitlendirilmiş olması şartıyla haczin kaldırılması istenilen taşınır ve/veya taşınmazın niteliğinde ve değerinde veya paraya çevrilmesi daha kolay başka bir teminat ile değiştirilmesi mümkün.

SON BAŞVURU 31 EKİM

Haziran 2016 ve önceki dönemlere ilişkin SGK borcu olanlar borç yapılandırmasından faydalanabiliyor.

SSK (4/a) kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için başvuru formunun doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne/Sosyal Güvenlik Merkezi’ne, işverenlerce 31 Ekim 2016 tarihine kadar kuruma yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir