Otonun kilometre bilgilerini düşürmek suretiyle satımı

Hem galerici hem de galerici olmadığı halde araç alım satımı yapan kişiler vardır.
Bazı zamanlar bu kişiler tarafından otonun kilometre bilgilerinin düşürülerek satışının yapıldığı hususunda yakınmalar olmakta ve hem hukuk hem de ceza davaları açılmaktadır.
Konunun ticari, ekonomik ve sosyal boyutları bulunmaktadır.
Bu çalışmada, söz konusu hileli otomobil satışının ceza hukuku düzleminde bir değerlendirilmesi yayılacaktır.
5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) 157nci maddesinde dolandırıcılık suçu tanımlanmıştır.
Bu madde hükmüne göre; dolandırıcılık, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlamasıdır.
Bu bakımdan dolandırıcılık suçu, kişilerin malvarlığına karşı işlenen bir suçtur.
Söz konusu suç tanımı ile, kişilerin sahip bulunduğu mal varlığı hakkının korunması amaçlanmıştır.
Ayrıca, bu suçun işlenişi sırasında hileli davranışlar ile kişiler aldatılmaktadır.
Aldatıcı nitelik taşıyan hareketlerle, kişiler arasındaki ilişkilerde var olması gereken iyiniyet ve güven ihlal edilmektedir.
Bu suretle irade serbestisi etkilenmekte ve irade özgürlüğü ihlal edilmektedir.
(TCK m.157 Gerekçesi)
Dolandırıcılık suçu, kasten işlenebilen bir suçtur.
Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi,mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır
(15.CD.,16.12.2013,E.2012/8591,K.2013/20052:
YKD.,C.40,S.11,Kasım 2014,s.2499 vd.).
Somut olayda; teknik bilirkişi tarafından araç üzerinde inceleme yaptırılarak kilometresinde oynama olup olmadığı, varsa bunun hangi tarihte yapıldığı, satın alınan aracın devrini veren önceki sahibi de dinlenilerek araç kilometresi tespit edilip, failin sahibi olduğu tarihte olup olmadığı hususları araştırılıp aydınlatıldıktan sonra failin hukuki durumu tayin ve takdir edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir