İş Kazası Bildirim, Ceza Ve İtirazı 2016 Yılı Uygulaması

6645 sayılı Yasa ile getirilen son değişiklik ve 5510 ile 6331 sayılı Yasalarının konu ile ilgili hükümleri doğrultusunda;

 1. İş kazası, kazadan sonraki üç gün içerisinde SGK’ ya bildirilmelidir.
 2. Bildirim, SGK 2015/22 sayılı Genelge ekinde bulunan bildirim formu ile yapılacaktır.
 3. Bildirim e-sigorta vasıtasıyla doğrudan veya kâğıt ortamında posta ile yapılacaktır.
 4. Bildirimi posta vasıtası ile yaparsanız, iadeli taahhütlü ve acele postayı tercih edin. Bu durumda postaya verilme tarihinde bildirim yapılmış kabul edilir.
 5. Bildirim yükümlülüğünün süresinde yerine getirilmemesi halinde, 2016 yılında, 2603 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 6. Bir iş kazası olayında kaza geçiren işçi sayısı ne olursa olsun, sadece 2603TL bildirimde bulunmama cezası uygulanacaktır.
 7. 2.603 TL olarak hesaplanan idari para cezası tutarı;
  1. Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;
   1. Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
   2. Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
   3. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
  2. On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;
   1. Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
   2. Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
   3. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
  3. Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;
   1. Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
   2. Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
   3. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak,

  Uygulanacaktır.

 8. İdarî para cezasının, SGK’ ya  itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı Kuruma itirazda bulunma ve yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece SGK lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı tahsil edilmeyecektir.
 9. İdari para cezasının tebliğinden itibaren 15 gün içinde SGK ‘ ya itirazda bulunma halinde takip durur. Kurumun itirazı reddettiğine ilişkin kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idare mahkemesine başvurmak mümkündür.Ahmet Metin AYSOY
  www.vergialgi.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir