Haklı iken haksız duruma düşüp tazminat ödemeyin!

İşçi bölüm müdürüne hakaret ve sinkaf etmesi halinde işveren elini çabuk tutmaz ise yargıda işçi haklı çıkar.

Yargıtay kararlarında gözden kaçırılmaması gereken hususlara dikkat etmezseniz,haklı iken haksız olur ve tazminat ödemeye mahkum olursunuz.

Davacı işçi 6 yıldan fazla çalıştığı giyim şirketinde verilen görevleri en iyi şekilde yaptığını,yüksek performans gösterdiğini,haksız ve asılsız iddialarla işten çıkartılarak  zor durumda bırakıldığını,mağdur olduğunu,doğruluk ve bağlılığa aykırı bir davranışının bulunmadığını belirterek işten çıkarılmasının (feshin)  geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini mahkemeden talep etmiştir.

Davalı şirket vekili davacının müdürleri ve çalışanları tehdit edip ağır küfürlü sözler söyleyerek sataştığını, saygı sınırını aşan davranışları ve sözlerinin son dönemde arttığını, davacıya daha önce de uyarı cezası verildiğini, feshin yasaya ve usule uygun olduğunu, iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemeye sunulan işçi hakkında tutulan ve disiplin cezası verilen  tutanaktaki tarih 2 yıl öncesine aittir.Bu tutanağa dayanılarak işçinin iş akdini işveren fesih etmiştir.

Bu tutanağa ve işverenin şahitlerine dayanılarak mahkemece feshin 4857 Sayılı Kanun’un 25/II-b maddesine göre haklı nedene dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Bunun üzerine davacı işçi konuyu temyiz açısından Yargıtay’a taşımıştır.

İşçinin iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini kusurlu olarak ihlal ettiğini işveren ispat etmekle yükümlüdür.

Yargıtay karara bakarken 2 yıl önce disiplin cezası kapsamında değerlendirilen tutanaktan yola çıkarak 2 sene sonra aynı tutanak üzerinden hareket edilerek yapılan feshin geçerli olamayacağı yönünde karar verilmiştir.

6 GÜNLÜK SÜREYE DİKKAT ÇEKMİŞTİR

Davacı işçi hakkında davranışları nedeniyle iş akdinin haklı olarak feshedildiği belirtilerek davanın reddine karar verilmişse de dosyada mevcut ve fesih gerekçesi edilen tutanak konusunda dinlenen aynı zamanda tutanak tanzim eden kişiler olan davalı tanıkları beyanları göz önüne alındığında davacının eylemi ile işverence gerçekleştirilen fesih arasında açık bir oransızlık bulunduğunun anlaşıldığı, 4857 sayılı Yasanın 25. maddesinde sayılan haklı nedenle fesih sebeplerinin hiçbirini bulunmadığı, daha önce gerçekleşen disiplin cezasına ilişkin olayların ise altı günlük hak düşürücü süre nedeniyle haklı fesih gerekçesi yapılamayacağı, kaldı ki bu eylemi nedeniyle davacıya disiplin cezasının verilmiş olduğunun davalı taraf cevap dilekçesi ve davacının özlük dosyasındaki belgelerden anlaşıldığı, bu nedenle feshe konu edilemeyeceği, davacının eylemi ile fesih arasında açık bir oransızlık bulunduğu ve feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşılmakla davanın kabulü ile feshin geçersizliğinin tespitine karar verilmek gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi isabetsiz olup davacı temyizi bu nedenle yerinde görülmüştür. (Y. 7. HD. E.2012/21298 K.2015/4936, T. 18.03.2015)

Sonuç:

1- Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2- Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE

3- Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak davacının 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

4- Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,

5- Alınması gereken 27,70 TL harçtan peşin alınan 24.30 TL harcın tenzili ile bakiye 3.40 TL harç giderinin davalıdan tahsili ile Hazine’ye gelir kaydına,

6- Davacının yapmış olduğu 146.24 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili için davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

7- Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’ne göre 1.500.00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8- Artan gider ve delil avansının ilgilisine iadesine,

9- Peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 18.03.2015 gününde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.

Vedat İlki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir