Oto Galeri Alım Satımında KDV Sorunu ve Tevsik Zorunluluğu

Otomotiv sanayii, tüm sanayileşmiş ülkelerde ekonominin lokomotifi olarak kabul edilmektedir.
Sektörün ekonomideki sürükleyici-lokomotif etkisinin nedeni, diğer sanayi dalları ve ekonominin diğer sektörleri ile olan çok yakın ilişkisidir. Otomotiv sanayii demir-çelik, petro-kimya, lastik gibi temel sanayi dallarında başlıca alıcı ve bu sektörlerdeki teknolojik gelişmenin de sürükleyicisidir. Turizm, altyapı ve inşaat ile ulaştırma ve tarım sektörlerinin gerek duyduğu her çeşit motorlu araçlar sektör ürünleri ile sağlanmaktadır. Bu sektördeki değişimler, ekonominin tümünü yakından etkilemektedir.
Bizim bu yazıdaki ele alacağımız konu 2.el araç alım satımlarında KDV sorunu ve tevsik zorunluluğu ile ilgili kapsamdır.
Buna göre,
1- Başkasına ait binek otomobillerinin satışına aracılık edilmesi halinde teslim satıcı ile alıcı arasında gerçekleşmektedir. Bu işlemde satıcının mükellef olmaması halinde KDV uygulanmayacaktır.
2-Satıcının mükellef olması ve binek otomobilin alımında ödenen KDV’yi indirme hakkının bulunması halinde, bu teslimde % 18 KDV uygulanacak ve satıcı tarafından beyan edilecektir.
3- Satıcının mükellef olması ve binek otomobilin alımında ödenen KDV’yi indirme hakkının bulunmaması halinde, satışta % 1 KDV uygulanacak ve satıcı tarafından beyan edilecektir.
4-Bu satışlara aracılık nedeniyle komisyon vb. adı altında sağlanan gelirler % 18 oranında KDV’ye tabi olacak ve aracılık bedeli üzerinden hesaplanacak bu tutar aracı firmalarca beyan edilecektir.
5- Kullanılmış binek otomobillerin satın alınıp işletme adına kayıt ve tescil ettirildikten sonra satışa sunulmasında alış sırasında satıcının durumuna bağlı olarak % 1 veya % 18 olarak ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün olmayıp gider veya maliyet olarak dikkate alınması gerekmektedir.
Ayrıca yine Mükellef Olmayan Şahıslardan Alınan Araçların ayıplı olması sebebiyle aynı gün yada aynı saate tekrar iadesi durumunda kesilecek faturada kdvuygunması gerekir bu durum galericilere ekstradan %1 kdv ödemelerine neden olmaktadır.Bu durumdada galericiler indirmediği kdv’yi ödemesi bence galericileri mağdur etmektedir.
Öte yandan galericilerde tevsik kapsamında; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye’de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları (8.000.-Türk Lirasını)* aşan tahsilat ve ödemelerinin (avanslar dahil) banka veya özel finans kurumları aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur.Tespit edilen tutarın üzerinde kalan işlemlerin tevsik zorunluluğundan kaçınmak amacıyla parçalara ayrılması kabul edilmeyecek, aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemler tek bir ödeme veya tahsilat kabul edileceğinden bu yollara başvurulmamasının gerektiği belirtilmiştir.

Tevsik zorunluluğu dışında kalan tahsilat ve ödemeler
Tevsik zorunluluğu kapsamına giren kişiler ile nihai tüketicilerin genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye işletmelerine yapacakları ödeme ve tahsilat işlemlerinin banka, özel finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunlu bulunmamaktadır. 323 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilave edilen aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda yapılan ödeme ve tahsilat işlemlerinin de banka veya özel finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunlu değildir.

– Sermaye piyasası aracı kurumlarında,
– Yetkili döviz müesseselerinde,
– Noterlerde,
– Tapu idarelerinde

yapılan işlemlere konu ödeme ve tahsilat işlemlerinin banka veya özel finans kurumları aracı kılınarak yapılması zorunlu bulunmamaktadır. Türkiye’de mukim olmayan yabancılar da bu uygulamanın dışındadır. Ancak, Türkiye’de mukim olmayan Türk vatandaşları tevsik zorunluluğu kapsamındadır.
Buna göre;Tapu Dairelerinde ve Noterlerde yapılan işlemlere konu ödeme ve tahsilatların belirtilen kurumlar aracı kılınarak yapılması zorunlu bulunmamaktadır.
Bu açıklamalara göre, noter satış senedi ile mükellef olmayan şahıslardan alınan araçların ödeme tutarları (8.000.- TL.)* veya üzerinde dahi olsa, banka veya finans kurumları aracılığıyla yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir