O MAAŞLAR ARTIYOR, ÜST SINIR 7.5 KATI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Motorlu taşıtların ÖTV oranlarının, sadece motor silindir hacmine ve yaşına göre değil; satış fiyatına, tipine, sınıfına, taşıma kapasitesine, cinsine, emisyonuna, kasa yapısına göre ayrı ayrı belirlenebilmesine yönelik Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor. Sigorta primine esas kazanç günlük üst sınırı, günlük asgari ücretin 6,5 katı yerine 7,5 katı üzerinden hesaplanacak. Böylece, bu sigortalıların emekli aylıklarında artış yaşanacak; SGK’nın da prim gelirleri artacak.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi gazete’de yayımlandı.

Kanunla, Anayasa Mahkemesinin, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe  Kanununun, kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarımını düzenleyen 6.  maddesindeki iptal gerekçeleri doğrultusunda düzenleme yapılıyor.

Buna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri  arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılacak. Ancak harcamalarda tasarrufu  sağlamak, dengeli ve etkili bütçe politikasını gerçekleştirmek üzere genel bütçe  ödeneklerinin yüzde 10’unu geçmemek kaydıyla, merkezi yönetim kapsamındaki kamu  idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler  ile usul ve esaslar, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenecek.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak  tertipteki ödeneğin yüzde 20’sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması  yapabilecek. Ancak ihtiyaç halinde yüzde 20’yi aşan ödenek aktarma işlemlerini,  kurum bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamının yüzde 20’sini geçmemek üzere  yapmaya Maliye Bakanlığı, yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer  alan projelerde değişiklik yapılması halinde, değişikliğin gerektirdiği tertipler  arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamını yapmaya ise ilgili idareler yetkili olacak.

Kamu idarelerinin bütçeleri içinde; personel giderleri tertiplerinden,  aktarma yapılmış tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden  diğer tertiplere ödenek aktarılamayacak. Ancak yılı yatırım programına ek yatırım  cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması halinde, aktarma yapılan  tertiplerden diğer tertiplere ödenek aktarılabilecek.

Böylece, kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları ile  kamu idarelerinin kendi bütçeleri içinde yapacakları aktarma işlemlerinin  sınırlarının belirlenmesi, kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki aktarma  işlemlerine ilişkin yetkinin TBMM’nin onayıyla kullanılması, aktarmalara ilişkin  temel kuralların Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirlenmesi suretiyle,  Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri yerine getiriliyor.

DEV PROJELERDE YÜZDE 10 ÖDENEK ŞARTI KALKIYOR

Anayasa Mahkemesi; 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 9.  maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “kurulu gücü 500 mw üzerinde olan baraj  ve HES projeleri, Gebze­-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattı’nın  İyileştirilmesi, Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma,  Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım  sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve çeken araç  projeleri” için, Kamu İhale Kanununun, “idarelerin mal ve hizmet alımı ile yapım  işleri için ihaleye çıkmadan önce uyması gereken hususları” düzenleyen 62.  maddesinde yer alan sınırlamaların uygulanmayacağı şeklindeki düzenlemeyi, “bütçe  kanununa bütçe dışı hükümler konulamayacağı gerekçesiyle” iptal etmişti.

Kanunla, bu iptal gerekçesi doğrultusunda da düzenleme yapılıyor. Kamu  İhale Kanununun 62. maddesinde, “yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen  stratejik öneme sahip yatırımlar veya projelerin ihale edilebilmesi için ilk yıl  için gerekli olan yüzde 10 ödenek şartının aranmamasına” yönelik düzenleme  yapılarak, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi karşılanıyor.

ARAÇLAR SADECE MOTOR HACMİNE GÖRE VERGİLENDİRİLMEYECEK

Kanunla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (Il) sayılı listede yer  alan mallar için; mevcut oran değişikliklerine ilişkin yetki sınırları içinde  kalmak şartıyla, özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları  oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üstyapı gövde tanımı,  emisyon türü ve değeri istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla  farklı oranlar belirleyebilme; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını  sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar  indirme ve kanuni oranına kadar çıkarma hususunda Bakanlar Kuruluna yetki  veriliyor.

Böylece, bir aracın vergilendirilmesinde sistem değişikliğine  gidilerek, vergileme ölçütleri genişletiliyor. Otomobillerin ÖTV oranları, sadece  motor silindir hacmine ve yaşına göre değil; satış fiyatına, tipine, sınıfına,  taşıma kapasitesine, cinsine, emisyonuna, kasa yapısına göre ayrı ayrı  belirlenebilecek. Düzenlemeyle, bu konuları belirlemede Bakanlar Kuruluna yetki  verilecek.

SGK’NIN PRİM GELİRİ ARTIYOR

Sosyal sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununda yapılan  değişiklikle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas  günlük kazanç üst sınırı, günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına  yükseltiliyor.

Bu düzenlemeyle, sigortalılar için belirlenen günlük brüt asgari  ücretin 7,5 katından fazla aylık kazancı olan sigortalılardan daha fazla prim  tahsil edilecek. Böylece, bu sigortalıların aylık net maaşında düşüş meydana  gelecek, ancak emekli aylıklarında artış yaşanacak; SGK’nın da prim gelirleri  artacak. Düzenlemeyle, 2017 yılında SGK’nın prim gelirlerinde yaklaşık 1,6 milyar  lira artış meydana gelecek.

Maaşı tavandan bildirilen 4A kapsamında çalışan işçi sayısı 295 bin,  4B kapsamında ise 55 bin. Tavanın 6,5 kattan 7,5 kata çıkarılmasıyla, 4 bin 282  lira emekli aylığı alan işçinin maaşı 659 lira artışla (yüzde 15) 4 bin 941  liraya çıkacak.

ÖĞRENCİLERE BESLENME VE BARINMA YARDIMI

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında barınan öğrenciler  ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan  derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere beslenme ve barınma  yardımı yapılabilecek. Bu yardım, bir öğretim yılında 9 ayı geçemeyecek.

Arazisi özel mülkiyette bulunan serbest bölgelerde, işletici  şirketlerin yatırımlara tahsis edilmek üzere ellerinde tuttukları araziye ilişkin  vergi yükü azaltılacak. İhracata yönelik taşıma işlerinde KDV istisnasına sahip  olan yurt içindeki ihracatçılara göre dezavantajlı durumda bulunan serbest bölge  kullanıcılarının durumları iyileştirilecek.

İKİ YENİ ÜNİVERSİTE

Kanuna ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerde tasarıya 4  madde ihdas edildi.

Buna göre, İstanbul’da Plato Vakfı tarafından “İstanbul Ayvansaray  Üniversitesi” kurulacak.

Üniversite, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; Mühendislik  Fakültesi; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi; Uygulamalı Bilimler  Yüksekokulu; Sosyal Bilimler Enstitüsü; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Plato Meslek  Yüksek Okulundan oluşacak.

Plato Meslek Yüksekokulunun öğrencileri, öğretim elemanları ve mal  varlığı da üniversiteye devredilecek. Ayrıca İstanbul’da Fenerbahçe eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından  “Fenerbahçe Üniversitesi” kurulacak.

Üniversite, spor Bilimleri Fakültesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi;  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İletişim  Fakültesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü; Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Fen Bilimleri  Enstitüsünden oluşacak.

YENİDEN YAPILANDIRMADA YENİ İMKAN

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna da geçici  madde eklendi.

Buna göre, alacakların yeniden yapılandırılmasında vergi incelemesi ve  tarhiyat aşamasında bulunanlardan, gerek 30 günlük yasal süre içinde başvuruda  bulunmayan gerekse ödeme sürelerini karıştıran mükelleflere, kanunun yürürlüğe  girdiği ayın sonuna kadar yeniden başvuruda bulunabilme imkanı getirildi.

Bu başvurular üzerine yapılandırılan alacakların ilk taksiti,  ihbarnamenin tebliğini izleyen ayda ödenecek.

KAYNAK : http://www.haber3.com/o-maaslar-artiyor-ust-sinir-7-5-kati-uzerinden-hesaplanacak-3994779h.htm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir