Mesai yerine üniversiteye giden memur ceza alır mı?

Ali Bey merhaba.  İlçede görev yapan bir memurun mesai saatleri içinde üniversite eğitimi almasına amirler tarafından izin veriliyor. Devletin memuru kurumunda geçirmesi gereken zamanı üniversite eğitimi için kullanıyor. Arkadaşımız üniversiteye giderken ne senelik izin kullanıyor ne de rapor alıyor. Birim amiri (müdür) kendi inisiyatifiyle buna göz yumuyor. Devlet memurları kanuna göre görevli personelin böyle bir hakkı var mı? Birim yöneticisi görevli memurun mesai saatleri içinde üniversitede okumasına izin verebilir mi? Eğer yöneticinin böyle bir izin verme yetkisi yoksa bu kişiye karşı nasıl bir yaptırım uygulanabilir? (İsmi Saklı)

Sayın okurum, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99. maddesine göre haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu 40 saat için de kendisine aylık ödenir.

“Madde 99 – Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatiliniCumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.”
MEMURİYETTEN ÇIKAR
Amirin görevlerini içeren 10. maddesi de;
“Madde 10 – Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.”
Bütün bunlar değerlendirildiğinde memurun aynı suçu defaetle işlemiş olması amirin de buna göz yumması disiplin uygulaması gerektirir. Kanunun disiplin hükümleri de 125. maddesidir. Madde gereğince işe geç gelmek, erken çıkmak, görev mahallini terk etmek suçu uyarma cezası ile cezalandırılması gereken bir suçtur. Ancak, her tekrar edişte bir üst ceza verileceğinde bu işe memuriyetten çıkarılmaya kadar gider. Amir de aynı madde gereğince ilk önce uyarmadan başlamak kaydıyla her tekrar edişte memuriyetten çıkarılmaya kadar gidecek bir disiplin suçu oluşturmuştur.
“Madde 125. …Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir…”
EŞİ VEFAT EDEN KADINLAR NASIL MAAŞ ALABİLİR?

Soru: Ali Bey, 35 yaşındayım, eşimi 8 sene önce kaybettim, ödenen sigorta gün sayısı 700’e yakındı ancak 900 gün olmadığı için emekli maaşı bağlanmayacağını söylemişlerdi. Bir tanıdığım geçmiş borcu ödeyip maaş alabilirsin dedi. Böyle bir yol var mıdır diye size sormak istedim. Çok teşekkür ederim. (Funda Burcu)
Cevap: Funda Hanım, 1 Ekim 2008 günü sosyal güvenlikte önemli değişiklikler yapıldı. Daha önce 506 sayılı Kanun’da var olan ölüm (dul-yetim) aylığı şartları ağırlaştırıldı. Ancak sizin eşiniz 8 sene önce vefat etmiş. Bu durumda eşinizin var olan 700 gününü gerek askerlik gerekse de varsa yurtdışı çalışma süresi borçlanması ile 900 güne tamamlayıp kendinize dul aylığı varsa çocuklarınıza yetim aylığı bağlatabilirsiniz.

 

Ali Tezel

Muhasebe Network

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir