Genel Sağlık Sigortası Tescillerine Dikkat

5510 sayılı Kanun’un 60. maddesinin g bendi, yasada sayılan hiçbir bende göre Genel Sağlık Sigortalısı (GSS) sayılmayan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşları kapsamına almaktadır.

6552 sayılı yasa ile 60/(g) kapsamındaki GSS’li olanların 30.09.2015 tarihine kadar gelir testine müracaat etmeleri halinde, tescil başlangıç tarihinden itibaren gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primlerinin tahakkuk ettirileceği düzenlenmiştir.

Özellikle gelir testi konusunda yaşanan tereddütler gereği, bugün gelir testi konusunda açıklamalar yapılmaya çalışacaktır.

***
1) Gelir testi sonucuna göre geliri “asgari ücretin iki katından fazla (g-3)” bildirilenler
11.09.2014 tarihinden önce zorunlu genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayanlardan ilk defa 11.09.2014 tarihi ile 30.09.2015 tarihleri arasında gelir testine müracaat eden ve gelir testi sonucu asgari ücretin iki katından fazla (g-3) olduğu tespit edilen kişilerin; genel sağlık sigortası tescili, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.

***
2) 11.09.2014 tarihinden önce gelir testine başvuranlardan geliri “asgari ücretin iki katından fazla (g-3)” bildirilenler
2012/2 sayılı Genelgede yer alan düzenleme gereği; 11.09.2014 tarihinden önce gelir testine müracaat eden kişilerin gelir testi sonucu 60/(g-3) (kişi başı geliri 2.547,00 TL den fazla olanlar/ GSS Primi: 305,64 TL) olduğu tespit edilmesi halinde genel sağlık sigortası tescili, gelir testi sonuçlandığı tarihinden itibaren güncellenecektir.

***
3) 01.01.2012 öncesi 60/(g) tescil kayıtlarının güncellenmesi
01.01.2012 tarihine kadar 18 yaş altındaki çocuklarından dolayı tescil işlemi başlatılmış olanlar hariç olmak üzere Kanunun 60/(g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olmak için SGK’ ya veya istisnai durumlar nedeniyle sağlık hizmet sunucusuna müracaat eden ve “Genel Sağlık Sigortası Talep Formu” (EK-4/B)’ye istinaden Kanunun60/(g) bendi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortası tescili olan ve gelir testine hiç başvurmayanlardan ilk defa 11.09.2014 tarihi ile 30.09.2015 tarihleri arasında gelir testine müracaat eden vatandaşlarımızın;

– Gelir testi sonucu asgari ücretin 1/3’ünün altında olduğu tespit edilenlerin (c-1), 01.01.2012 öncesi tescil kayıtları iptal edilecek olup, 01.01.2012 tarihi itibariyle kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında, (primsiz)
– Gelir testi sonucu asgari ücretin 1/3’inden fazla olduğu (g-1/ 2/ 3) tespit edilenlerin ise ilk tescil tarihinden itibaren gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası tescilleri güncellenecektir.

***
GSS’linin eşinin durumu
5510 sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesinde “Birinci fıkranın (d) ve (g) bentlerinin uygulanmasında evli olanlar için, eşlerden hangisinin bu maddeye göre genel sağlık sigortalısı, hangisinin bakmakla yükümlü olunan kişi olacağının tespiti kendi tercihlerine bırakılır. Diğer bentler gereği eşlerin her ikisinin de genel sağlık sigortalılık şartlarının oluşması halinde her ikisi de ayrı ayrı genel sağlık sigortalısı sayılır.” hükmü yer almaktadır.

60/(g) bendi kapsamında tescili gerçekleştirilecek eşlerden hangisinin genel sağlık sigortalısı, hangisinin sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olacağı kişilerin tercihine bırakılmıştır.

Kanunun 60/(g) bendi kapsamında tescil işlemleri re’sen sistem tarafından gerçekleştirilmiş olan kişilerin vefat etmeleri halinde ve gelir testi yapılmamış olması şartıyla sağ kalan eşin talebi halinde gerçekleştirilen tescil işlemleri tescil başlangıç tarihi, evliliğin daha sonra gerçekleşmiş olması halinde ise evlilik tarihi itibariyle değiştirilebilecektir.

Benzer şekilde, 5510 sayılı Kanun veya Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler için aylık bağlanma tarihinden sonra geçmişe yönelik 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tescil açılması halinde eşlerin talebine göre gerçekleştirilen tescil işlemleri tescil başlangıç tarihi, evliliğin daha sonra gerçekleşmiş olması halinde ise evlilik tarihi itibariyle değiştirilebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir