Başka bir iş yerinde çalışan Limited şirket ortağının sigortalılık statüsü

Hizmet akdine tabi olarak başka bir iş yerinde çalışan limited şirket ortağının sigortalılık statüsü 

Limited şirket ortakları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, (4/b kapsamında), sigortalı sayılmaktadırlar. Bu yazımızda; limited şirket ortaklarının hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılması halinde sigortalılık niteliğinin ne olacağından, başka bir deyişle 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince (4/a kapsamında) sigortalı sayılıp sayılamayacağından bahsedeceğiz.

1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun ile hizmet çakışması durumuyla ilgili bir düzenlemeye gidilmiştir. 6111 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce bir sigortalının 4/a ve 4/b kapsamında sigortalılığının çakışması halinde, önce başlayan sigortalılık hali geçerli sayılmaktaydı. Örneğin, kişi limited şirket ortağıyken hizmet akdine tabi olarak bir işyerinde çalışmaya başlarsa, limited şirket ortaklığı daha önce başladığı için 4/b kapsamında sigortalı sayılmaktaydı.

6111 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle beraber 5510 sayılı Kanun’un 53. maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapıldı ve sigortalının 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde kanun kapsamına girmesi halinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacağı hüküm altına alındı. Böylece 1 Mart 2011 tarihinden itibaren, yukarıdaki örnekten yola çıkarak, limited şirket ortağı olan kişi hizmet akdine tabi olarak başka bir işyerinde çalışmaya başladığında sigortalılık statüsü 4/a kapsamında kabul edilmektedir.

Yine 5510 sayılı Kanun’un 53. maddesinin birinci fıkrasında; sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle 4/a kapsamındaki sigortalılığı esas alınanların, yazılı talepte bulunmak ve prime esas kazanç üst sınırı dikkate alınmak kaydıyla, talep tarihinden itibaren 4/b kapsamında prim ödeyebileceği, bu şekilde ödenen primlerin; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, 4/b kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise 4/a kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirileceği de belirtilmektedir.

Ayrıca, 6111 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce limited şirket ortağı olanların, 6111 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra, yani 1 Mart 2011 tarihinden sonra, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılması halinde (4/a kapsamında) önce başlayan sigortalılık statüsüne göre işlem yapılmayacak, 4/b kapsamındaki sigortalılığı 4/a kapsamında çalışmaya başladığı günden bir gün öncesinde sona erdirilecektir.

Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus bulunmaktadır ki, bu da; Limited şirket ortağının, ortağı olduğu şirkette hizmet akdine tabi olarak çalışanlar gibi, yani 4/a kapsamında sigortalı olmasının kanunen mümkün olmamasıdır.

Fatma AYDIN YÜKSEKDAĞ

SGK Müfettişi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir